О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-9/29.03.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ IX-373, кв. 40, м. Горубляне, район „Младост“ СО и контактни УПИ VIII-372, УПИ X-374 и УПИ XVI-374.