Обявление по ЗУТ

Заповед №РМЛ22-РА50-6/04.03.2022г.

Отдел „Устройство на територията и кадастър” при район „Младост” на Столична община, съобщава по реда на АПК, съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РМЛ22-РА50-6/04.03.2022г. на Главния архитект на район „Младост” СО, с която се одобрява проект за:

1. Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР), обеденяване на УПИ XII-468 и УПИ XIII-468 /ПИ с идентификатор 68134.4086.468/, кв. 59, м. „Горубляне”, и образуване на нов УПИ XII-468-„за жс”, кв. 59, и промяна на профила на улица от о.т. 119 до о.т. 121 по имотната граница на ПИ с идентификатор 68134.4086.468, по зелените и кафяви линии, цифри, зачертавания и текст, съгласно приложения проект.
2. Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) за нов УПИ XII-468-„за жс”, кв. 59, м. „Горубляне”, по червените линии, цифри и текст, съгласно приложения проект.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд София – град.