Обявление по ЗУТ

Заповед №САГ24-РА53-177/19.03.2024г. на Главния архитект на СО,

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – Район „Младост“ на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №САГ24-РА53-177/19.03.2024г. на Главния архитект на СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

УПИ XII- 4142,4141.4143,4126,4152,4256,4198,4200,4069, общ. „3а koo и подземни гаражи – паркинг”, поземлени имоти с идентификатори 68134.4093.9471, 68134.4093.9489, 68134.4093.636, 68134.4093.4256, 68134.4093.9488, 68134.4093.5667, 68134.4093.9457, 68134.4093.4143, 68134.4093.9459, 68134.4093.9455, 68134.4093.9447, 68134.4093.9468, 68134.4093.5065, 68134.4093.4144, 68134.4093.9297, 68134.4093.9296, кв. 28а, м. „Младост 4″, район„Младост” СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Младост“  и се изпращат в Административен съд София – град от отдел „Правно – нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.