Уважаеми граждани,
С Решение № 211/31.051993 г на Министерския съвет на република България, 2-ри юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.
Съгласно чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност, приета с ПМС № 48/01.03.2012 г., системите за ранно предупреждение и оповестяване излъчват акустичния сигнал „Въздушна опасност“, в продължение на две минути.
Във връзка с горното и в изпълнение на писмо Рег. № 812100 – 7820/05.05.2022 г. на министъра на вътрешните работи, Заповед №СОА22-РД09-932/17.05.2022 г. на кмета на Столична община и Заповед №РМЛ22-РД09-274/25.05.2022 г. на кмета на район „Младост“, тренировката на сирените от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на СО-Район „Младост” ще се проведе на 02.06.2022 г., за времето от 11:40 до 12:30 часа.