Обявление

Столична община – район „Младост”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РМЛ22-РА50-5/28.02.2022г. на Главения архитект на Столична община, с която се разрешава изработване на проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XIV-970 „за обществено обслужване“, поземлен имот с идентификатор 68134.4089.970, за образуване на нови УПИ XIV-970 „за обществено обслужване“ и УПИ XVIII-970 „за обществено обслужване“ кв.24д, местност „Младост 4” по плана на гр. София.