Обявление по ЗУТ

Заповед № САГ24-РА53-194/21.03.2024г. на Главния архитект СО

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – Район „Младост“ на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № САГ24-РА53-194/21.03.2024г. на Главния архитект СО, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 53 (от плана на м. Горубляне 2) до о.т. 50а и от о.т. 217 – о.т. 216 до о.т. 215 и изменение на план за регулация (ИПР) за съвместяване на регулационните граници на УПИ I “за спорт и озеленяване” с имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.4084.9395 по КККР и наложеното от това изменение на границите на съседни УПИ IV-1086, УПИ XI11-1207, УПИ XIV-1199,1309, кв. 39, м. „Горубляне”, район „Младост” СО.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Младост“  и се изпращат в Административен съд София – град от отдел „Правно – нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.