Обществени обсъждания

Обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ и план схеми на техническата инфраструктура част „ВиК“, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“, част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“ надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа

ЗАПОВЕД

№ РМЛ18-РД09-381/26.11.2018г.

 

На основание на чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, § 3 от ПР на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г. на СОС, раздел ІІІ от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС (отм.) и писмо с вх. №към РМЛ17-ВК08-388-[4]/14.03.2017/14.11.2018г. от НАГ при Столична община.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

Да се проведе процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ и план схеми на техническата инфраструктура част „ВиК“, част „Канализация“, част „Електроснабдяване“, част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“ надлъжни и напречни профили на новопроектирана улична мрежа в граници: източната граница на УПИ II от кв. 1г, северната граница на УПИ III и УПИ IV от кв. 1г, северната граница на УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XI, УПИ X, западната и източната граница на УПИ XVII от кв. 1, през улица с о.т.13-о.т.12, северната и източната граница на УПИ III, източната граница на УПИ IV от  кв. 1б, през улица с о.т.13б-13г, северната, източната и южната граница на УПИ V от кв. 14, северната регулационна линия на бул. „Копенхаген“ от о.т.14б до о.т.129, западната граница на задънена улица с о.т.125г-о.т.125б, през задънена улица с о.т. 125а-о.т.125в, южната граница на УПИ XI и УПИ XII, западната граница на УПИ I от кв. 4, през улица с о.т.110д-о.т.117а, южната граница на УПИ I и УПИ II от кв. 1г, м. „Младост 1А – разширение“ и м. „БАН VII – VIII км. I етап“.

 

  1. Проектът да се изложи във фоайето на сградата на районната администрация на адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1 и на официалния уеб сайт на Столична община – район „Младост“.
  2. Представянето на проекта ще се състои на 13.12.2018г. от 18.00 часа в Народно читалище „Младост 1971“ с адрес: гр. София, ж.к. “Младост-1” (до кооперативния пазар)

В представянето на проекта да участват следните длъжностни лица от Столична община – район „Младост“: арх. Стефан Стефанов – главен архитект, арх. Росица Семова – началник на отдел “УТК“ и инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“. Модератор на представянето – Кристина Георгиева – старши специалист в отдел „ФСДЧР“

III. След представянето на проекта писмени становища могат да се депозират в срок до 17.01.2019г., включително в деловодството на район „Младост“ на СО или по електронна поща на office@so-mladost.com.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Становища, постъпили след 17.01.2019г. няма да бъдат разглеждани.

  1. Определям арх. Росица Семова и инж. Радостина Харизанова да дава допълнителна информация по време на изготвяне на становищата в район “Младост”, стая 210 и стая 214 в приемно време – вторник от 13,30ч. до 16,30ч. и четвъртък от 10 до 12ч..
  2. Постъпилите в горепосочения срок становища да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО-район „Младост“ с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.
  3. Обществената дискусия да се проведе на 24.01.2019г. от 18.00ч. в Народно читалище „Младост 1971“, на която да се представи обобщаващия доклад на комисията по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществено обсъждане.

Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Стефан Стефанов – главен архитект на район „Младост“ на СО, като в нея да вземат участие и следните длъжностни лица, служители на район „Младост“ на СО: арх. Росица Семова – началник отдел „УТК, инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“. Модератор на дискусията – Красимира Георгиева – старши специалист в отдел „ФСДЧ“

По време на дискусията да се води подробен протокол от инж. Радостина Харизанова – главен експерт в отдел „УТК“ и арх. Красимира Костадинова – старши експерт в „УТК“, който се прилага към документацията на образуваната преписка.

Контрол по настоящата заповед възлагам на арх. Стефан Стефанов – Главен архитект на район “Младост” на СО.

 

 

арх. РУМЕН РУСЕВ

ВрИД КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

/съгласно Решение №318/31.05.2018г. на СОС /

 

 ZAPISKA I ETAP

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/1071302scan22112018.pdf

https://mladost.bg/wp-content/uploads/2018/11/1071503scan22112018.pdf 

Доклад

 

 

 

 

 

 

 

     

10:36 | 27.11.18 | Обществени обсъждания