Заповеди

Заповед

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 22, ал. 4 от ЗУТ, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № РМЛ16-ГР00-1840/12/20.04.2016г. от НАГ при Столична община
1.Заповед-29.06

17:13 | 29.06.16 | Заповеди