Заповеди

ЗАПОВЕД

На основание чл. 12, т. 1 от Закона за устройство и застрояване на СО; чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и раздел ІІІ от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС.
НАРЕЖДАМ
Да се проведе процедура по обществено обсъждане на мотивирано предложение за изменение на план за регулация в обхват на местност НПЗ “Изток” м. “Къро”, кв. 12, УПИ ХІІ “за обществено жилищно строителство”, кв. 11, УПИ І “за обществено жилищно строителство”, кв. 4, УПИ “за административни и стопански сгради и гаражи на МНО”, УПИ “за озеленяване” кв. 5 “за озеленяване”, ПИ с идентификатори 68134.4081.5026, 68134.4081.5031, 68134.4081.5027, 68134.4081.19, 68134.4081.200, 68134.4081.1277, 68134.4081.181 по плана на гр. София.
Проектът да се изложи във фоайето на втория етаж на сградата на районната администрация на адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1 на 30.04.2014г.
Представянето на проекта ще се състои на 12.05.2014г. от 16 часа в залата на третия етаж всградата на районната администрация на адрес:гр. София, ж.к. “Младост-3”, ул. “Свето Преображение” №1
Писмени становища могат да се депозират в срок до 26.05.2014г.
Становищата се адресират до Кмета на райн “Младост” и се внасят в деловодството на район “Младост” на СО на адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.
Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.
Определям инж. Радостина Харизанова да дава допълнителна информация по време на изготвяне на становищата в район “Младост”, стая 214 в приемно време – вторник от 1330ч. до 1630ч. и четвъртък от 10 до 12ч.. Становища постъпили след 26.05.2014г. няма да бъдат разглеждани.
Обществената дискусия ще се проведе на 05.06.2014г. от 16ч. в заседателната зала на районната администрация.
Контрол по настоящата заповед възлагам на арх. Стефан Цанков – Главен архитект на район “Младост” на СО
Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, един местен вестник и на уеб сайта на Столична община.
КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”: Д-р Цвета Авджиева

16:48 | 20.04.14 | Заповеди