Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ на 14 юни

Заповед на кмета на СО-район „Младост“ на основание чл. 6 ал.7 от ЗУТ за провеждане на заседание на Районен експертен съвет по устройство на територията.

РЕСУТ 14.06

17:15 | 12.06.17 | Обявление по ЗУТ