Ресут

Заседание на РЕСУТ – 06.06.2018

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ18-РД91-26/21.02.2018г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:
1. Вх. №РМЛ18-АП00-42/16.02.2018г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Отваряне на отвор за врата 90/200 в преграден панел“, находящ се в бл.209А, вх.6, ет.7, ап.35, ж.к.“Младост 2“, район „Младост“, по плана на гр.София.

2. Вх. №РМЛ17-АП00-157/21.07.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Разделяне на ап.6-7 на ап.6 и ап.7“, находящ се в УПИ IX, кв.13В, ж.к.“Младост 2“, район „Младост“, по плана на гр.София.

3. Вх. №РМЛ18-АП00-17/01.02.2018г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Преустройство в разпределението на ап.12“, находящ се в бл.4, ет.5, ж.к.“Младост 1“, район „Младост“, по плана на гр.София.

4. Вх. №РМЛ17-АП00-271/22.12.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Слънцезащитни покрития към временен павилион за бърза закуска“, находящ се в ПИ 68134.4081.9648, кв.8б, м.“НПЗ Изток-Къро“, район „Младост“, по плана на гр.София.

5. Вх. №РМЛ18-АП00-67/27.03.2018г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Пристройка към кафе – аперитив/монтаж на два броя контейнери“, находящ се в УПИ II-12, кв.18, м.“Младост 3“, район „Младост“, по плана на гр.София.

6. Вх. №РМЛ16-ГР94-111/05.10.2017г. – за обявяване на проект за ИПРЗ за УПИ II-за общежития на завод „Софийско пиво“, III-за електронни игри, оо и трафопост, IV-за озеленяване и спорт, V-за индивидуално общ. жилищно строителство, VIII-6035 за жилищно и общественообслужващо строителство, IX-5913 за жилищно стр., X-5912 за жилищно стр., XI-5910, 5911 за жилищно стр., XII-5907, 5914 за жилищно стр., XIII-5908 за жилищно стр., XIV-5907 за жилищно стр., кв.4, м.“Горубляне 2“, район „Младост“, по плана на гр.София.

7. Вх. №РМЛ17-ГР00-86-(1)/13.02.2018г. – за обябяване на проект за ИПРЗ за нов УПИ VI-9284, 9288 за жилищно стр., нов УПИ VIII-9285 за жилищно стр., кв.28а, м.“Югоизточен град, Район 4 зона 5“, район „Младост“, по плана на гр.София.

8. Вх. №РМЛ17-ГР00-192/19.12.2017г. – за становище по проект за ИПРЗ за поземлен имот с идентификатор 68134.4082.1 по КККР, кв.11, м.“Младост 1“, район „Младост“, по плана на гр.София.
9. Вх. №РМЛ16-ГР00-108-(4)/18.05.2018г. – за становище по проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване за м.“НПЗ Изток – Къро“, кв.9, УПИ II за ДКИТ, национален център по метрология, като се създават нови УПИ II за ДКИТ, национален център по метрология, VII-1036, 9649 за жилищна сграда с гаражи, VIII-1036, 9649 за ДКИТ, национален център по метрология, район „Младост“, по плана на гр.София.
10. Вх. №РМЛ17- ГР00-16-(8)/15.01.2018г. – за становище по проект за РУП за УПИ VI-437, VII-438, 439, 448, 449, VIII-440, 441, 442, 450, кв.1а, м.“Младост 2“, район „Младост“, по плана на гр.София.
Заседанието да се проведе на 06.06.2018г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.
КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

Документ: Заповед РЕСУТ 06.06.18

16:29 | 01.06.18 | Ресут