Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ – 08.11.2017 г.

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ17-РД91-92/09.10.2017г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

1. Вх. №РМЛ17-АП00-72-(3)/19.09.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство на пункт за технически прегледи, чрез пристройка на два етажа – I етап, и надстройка на един етаж за офиси – II етап“ находящ се в УПИ XIV-851, 905, кв.1, м.“НПЗ Изток – Къро“, район „Младост“, по плана на гр.София.

2. Вх. №РМЛ17-АП00-197/21.09.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство и промяна на предназначението на битови помещения в склад за лекарствени продукти“ находящ се в сграда с идентификатор 68134.4092.1207.3, УПИ III-1207, кв.3, ул. „инж.Г.Белов“, кв.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

3. Вх. №РМЛ17-АП00-150/14.07.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Надстройка на жилищна сграда“ находящ се в сграда с идентификатор 68134.4092.1207.3, УПИ ХIII-240, кв.46, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

4. Вх. №РМЛ16-ГР00-227-(6)/01.11.2017г. – за обявяване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХVII-1264, образуване на два нови УПИ XVII-1264 и УПИ-541 (поземлени имоти с идентификатори 68134.4094.1264 и 68134.4090.541), кв.21, м.“в.з. Американски колеж – Iч“, район „Младост“ по плана на гр.София.
5. Вх. №РМЛ17-ГР00-101-(10)/26.10.2017г. – искане за разрешаване на градоустройствена процедура за изменение на ПУП – ИПРЗ за УПИ XV-423, кв.35, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

6. Вх. №РМЛ17-ГР00-89-(13)/30.10.2017г. – съобщаване на проект за ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване) за УПИ XVII-355, XVIII-356, XIX-356, XX-356. XXI-357 от кв.41, м.“Горубляне“, район „Младост“ по плана на гр.София.

7. Вх. №РМЛ16-ГР00-251-(4)/27.07.2017г. – за обявяване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация на кръстовище бул. “Андрей Сахаров“, бул. “Андрей Ляпчев“ и ул. “Бъднина“, прилежащо на кв.5а на м.Людмила Живкова“ (бул.“Ал. Малинов“), кв.5г на м.“Младост 1А“, кв.23 и кв.2в на м.“Младост 3“ район „Младост“ по плана на гр.София.

8. Вх. №РМЛ17-АХ00-137/15.06.2017г. – за даване на становище по Мотивирано предложение за разширение на съществуващ спортен терен (футболно игрище), находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.124, УПИ II-за парк, кв.10, местност „Младост 2“ по плана на гр.София (между блокове 217 и 218А), във връзка с резултатите от проведеното обществено обсъждане.

Заседанието да се проведе на 08.11.2017 г. от 10,00 ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.

Заповед: РЕСУТ РМЛ17-РД91-102/03/11.2017

11:42 | 03.11.17 | Обявление по ЗУТ