Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ – 12.10.2017 г.

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ17-РД91-92/09.10.2017г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

  1.  Вх. № РМЛ17-АП00-107-(2)/18.07.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Вътрешно преустройство на супермаркет за хранителни стоки – обособяване на отделно помещение за аптека, саниране на фасади и поставяне на фирмен надпис“ находящ се в ПИ с идентификатор 68134.4088.543, ж.к.“Младост 3“, район „Младост“, по плана на гр.София.
  2. Одобряване на инвестиционн проект за „Обследване на причините за възникналите дефекти на 75 ОДЗ „Сърчице“ находящ се в ж.к.“Младост 1“, район „Младост“, по плана на гр.София.
  3. Вх. № РМЛ17-АП00-169/04.08.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Архитектурно заснемане на съществуващи тавански помещения с цел разделяне в ателиета“ находящ се в УПИ I-392, 394, кв.31, бл.480, м.“Младост 4“, район „Младост“ по плана на гр.София.
  4. Вх. № РМЛ17-ГР00-96/22.06.2017г. – за одобряване на проект за изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ VIII-181, УПИ I-181, УПИ VII-2350, УПИ IV-2349, УПИ V-2348, кв. 10, м. „в.з. Американски колеж I-ва част“, район „Младост“, по плана на гр. София.

Заседанието да се проведе на 12.10.2017г. от 14,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.

Заповед: РЕСУТ РМЛ17-РД09-266/10.10.2017

 

11:12 | 11.10.17 | Обявление по ЗУТ