Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ – 17.01.2018 г.

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ18-РД91-6/12.01.2018г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

1. Вх. №РМЛ17-АП00-238/21.11.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство и промяна на предназначението на офис „Б10“ в кабинет за неконвенционална медицина“, находящ се в УПИ II-1591, кв.1А, м.“бул. Ал. Малинов“,

2. Вх. №РМЛ17-АП00-242/28.11.2017г. – за одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект за „Вътрешно преустройство на супермаркет за хранителни стоки, саниране на фасади и рекламни пана на фасадите“, находящ се в ПИ с идент- 68134.4088.543, кв.17, м.“Младост 3“, район „Младост“, по плана на гр.София.

3. Вх. №РМЛ17-АП00-139-(2)/16.10.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Покриване и частично застваряне на тераса на студио №130 /В2-10-130/“, находящ се в бл.488, вх.2, ет.10, обект с идет. 68134.4089.581.1.159, ж.к. „Младост 4“, район „Младост“, по плана на гр.София.

4. Вх. №РМЛ17-АП00-232/14.11.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство и смяна на предназначението на Магазин №1 в амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина“, находящ се в УПИ V-1743, кв.14, м.“бул. Ал. Малинов“, район „Младост“, по плана на гр.София.

Заседанието да се проведе на 17.01.2018г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.

КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи: Заповед РМЛ18-РД09-12/15.01.2018

10:20 | 15.01.18 | Обявление по ЗУТ