Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ – 20.12.2017 г.

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ17-РД91-103/16.11.2017г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

1. Вх. №РМЛ17-АП00-51-(4)/26.10.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство и смяна на предназначението на Магазин №2 в амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – дентална“ находящ се в УПИ VII-1755, кв.13, м.“Младост 2“, район „Младост“, по плана на гр.София.

2. Вх. №РМЛ17-ГР00-103-(2)/20.10.2017г. – за обявяване на изменение на план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на технческата инфраструктура на част от м. „Горубляне”, квартали 95, 96, 88, 52, 84 и 43 в граници: задънена улица от о.т.24г до о.т.24д; северна граница на УПИ I и УПИ XIX от кв. 95; през улица „Преслав”; северна граница на УПИ XIV и УПИ XI от кв. 96; улица „Павел Красов” до о.т.43; улица „Шиндра”, прилежаща на квартали 86 и 87; западна, северна и източна граница на УПИ V „за озеленяване” от кв. 88; южна граница на УПИ VI от кв. 88; източна граница на УПИ IV и УПИ VII от кв. 88; през улица „Шиндра”; източна и южна граница на УПИ IV от кв. 52; през улица „Виднището”; улица от о.т.63а до о.т.57а; улица „Селището”; северна и западна граница на квартал 44; през улица „Минзухар”; западна граница на квартал 42; през улица „Цветна градина”; западна граница на УПИ I и УПИ XV от квартал 45; през улица „Самоковско шосе”; източна граница на квартал 41; през улица „Цветна градина”; източна граница на квартал 20; през улица „Владичина ливада”; източна граница на УПИ II и УПИ XV от квартал 39; през улица „Самоковско шосе” до о.т.24г.

Заседанието да се проведе на 20.12.2017г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.

Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.

Документи: Заповед РМЛ17-РД09-320 / 14.12.2017 г.

13:20 | 15.12.17 | Обявление по ЗУТ