Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ – 22.11.2017 г.

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ17-РД91-103/16.11.2017г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

1. Вх. №РМЛ16-АП00-255-(15)/19.09.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Две триетажни пристройки и едноетажна надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда“ находящ се в УПИ IIIА-175, кв.9, м.Американски колеж – Iч.“, район „Младост“, по плана на гр.София.

2. Вх. №РМЛ17-АП00-196/20.09.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за „Преустройство и смяна на предназначението на Магазин №2 в пробонабирателен пункт“ находящ се в УПИ XXVI-1588, кв.13б, м.“Младост 1“, бл.53, вх.3, район „Младост“, по плана на гр.София.

3. Вх. №РМЛ17-ГР00-48-(2)/17/22.08.2017г. и №РМЛ17-ГР00-48-(3)/11.09.2017г. – за одобряване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VII-1430, 1297 „за административно обслужване и паркинг“ и УПИ XI-746 „за обществено обслужване“ образуване на нов УПИ VIII-1430, 2118 „за административно обслужване и паркинг“, кв.8, м.“НПЗ Изток – Къро“, район „Младост“, по плана на гр.София.

4. Вх. №РМЛ17-АП00-210/13.10.2017г. – за одобряване на проект за именение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл.154, ал.5 от ЗУТ) за обект: „Високоетажна сграда със смесено предназначение „Гранд Каньон“ – промяна в начина на укрепване на изкопа“, находящ се в УПИ III-6137, 6153, кв.2, м.“Младост 3“, район „Младост“, по плана на гр.София.

5. Вх. №РМЛ16-ГР00-205-(2)/03.08.2017г. – за обявяване на проект за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за ПИ с идентификатори 68134.4083.6205; 68134.4083.6206; 68134.4083.6207; 68134.4083.6208; 68134.4083.6209; 68134.4083.6210; 68134.4083.6212; 68134.4083.6213 по КККР, нов УПИ I-6206 – за жилища, магазини, офиси, КОО, подземни гаражи, трафопостове и нов УПИ II – за озеленяване в кв.23, м.“Младост 3“, район „Младост“, по плана на гр.София.

Заседанието да се проведе на 22.11.2017г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.

КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи: Заповед РМЛ17-РД09-287 / 17.11.2017 г.

14:57 | 20.11.17 | Обявление по ЗУТ