Всички публикации

Заседание на РЕСУТ – 25.04.2018

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ

НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ18-РД91-26/21.02.2018г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

1. Вх. №РМЛ17-АП00-252/11.12.2017г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на съществуваща открита площадка за игра“, находящ се в УПИ II, кв.28, м.“Младост 1“, район „Младост“, по плана на гр.София.

2. Вх. №РМЛ18-АП00-4/11.01.2018г. – за одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж, за обект: „Жилищна сграда с подземен гараж и ателие за творческа дейност“, находящ се в УПИ X-934, кв-10, м.“кв.Горубляне“, район „Младост“, по плана на гр.София.

3. Вх. №РМЛ18-АП00-30/06.02.2018г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Приобщаване на част от помещение за хранително заведение към апартамент №2 във вход 4 на бл.281, ж.к.“Младост 2“, чрез преустройство на апартамент №2 – I-ви етап и помещение за хранително заведение – II-ри етап“, находящ се в УПИ VII-5663, 5676, кв.1Д, м.“Младост 2“, район „Младост“, по плана на гр.София.

4. Вх. №РМЛ18-ГР00-24/22.02.2018г. – за разрешаване на устройствена процедура – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ IX-1514б, кв.7, м.“в.з. Малинова долина – Iчаст (Американски колеж)“, район „Младост“, по плана на гр.София.

5. Вх. №РМЛ17-ГР00-51-(3) – за съобщаване на проект за ПУП – ИПРЗ на УПИ XXXII-1270 – създаване на нов УПИ XXXII-1553, 358-„за ЖС.“ и ПРЗ за УПИ LIV-358 – „ за ЖС“, кв.3, м.“Американски колеж – I част“, район „Младост“, по плана на гр.София.

6. Вх. № РМЛ18-ГР00-18/15.02.2018г. – за разрешаване на устройствена процедура – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ IV-1971 и УПИ XVII-971, кв.69, м.“кв.Горубляне“ – изменение на вътрешно-регулационната линия между УПИ IV-971 и УПИ XVII-971 по съществуваща масивна ограда и преотреждане на УПИ IV-971 за ПИ с идентификатор 68134.4086.1971, по плана на гр.София.

Заседанието да се проведе на 25.04.2018г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.

Документ: РМЛ18-РД09-110/17.04.2018г.

23:11 | 19.04.18 | Всички публикации