Обявление по ЗУТ

Заседание на РЕСУТ – 28.02.2018

На основание чл. 6, ал.7 от ЗУТ НАЗНАЧАВАМ

Заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията, в състав, определен със Заповед № РМЛ18-РД91-26/21.02.2018г. на Кмета на СО-Район „Младост”, за разглеждане на устройствени и инвестиционни проекти, при следния дневен ред:

1. Вх. №РМЛ18-АП00-7/15.01.2018г. – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на съществуваща открита площадка за игра“, находящ се в УПИ I-138, 139, кв.16А, м.“Младост 4“, район „Младост“, по плана на гр.София.
2. Вх. №РМЛ18-АП00-14/29.01.2018 – за одобряване на инвестиционен проект за обект: „Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на търговски обект с идентиф. 68134.4090.1312.1.5 в частно основно училище „Прогресивно образование“ – филиал „Младост“, находящ се в УПИ I-3407, кв.1Б, ж.к.“Младост 4“, бул.“Ал. Малинов“ №78, район „Младост“, по плана на гр.София
3. Вх. №РМЛ17-ГР00-184/07.12.2017 – за съобщаване на проект за ИПРЗ за нов УПИ IV-309 – „за офиси, общ. Обслужване и трафопост“, кв.38, м.“Младост 4“ район „Младост“, по плана на гр.София.
4. Вх. №РМЛ17-ТП00-2-(1)/25.04.2017г. – за обявяване на задание за проектиране на ПУП на територията на нов парк „Изток“ – район „Младост“ в границите на зоната за градски паркове и градини, определена с ОУП на СО, приет с Решение №960/2009г. на МС
Заседанието да се проведе на 28.02.2018г. от 10,00ч. в сградата на СО-Район “Младост”, ул. “Свето Преображение” № 1, в Заседателната зала на третия етаж.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на членовете на Районния експертен съвет по устройство на територията.
КМЕТ
НА РАЙОН „МЛАДОСТ“
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Документи: Заповед РМЛ18-РД09-42/22.12.2018г.

11:59 | 23.02.18 | Обявление по ЗУТ