Съобщения

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на животновъден обект – лично стопанство

Уважаеми съграждани, СО -район “Младост” започва приема на Заявления за регистрация наживотновъдни обекти -лично стопанство /по образец/

Според Закон за ветеринарномедицинската дейност, чл.137,
ал.11 (Нова -ДВ, бр.13 от 2020г , в сила от 14.02.2020г.) Животновъдните обекти-лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът
ал.13 (Нова -ДВ, бр.13 от 2020г , в сила от 14.02.2020г.)Заявлението за регистрация се подава чрез кмета или км.наместник, като завсяко заявление се издава вх.номер. НА всеки 10 дни кметът или км. наместник предоставя на съответната ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.
Според Закон за животновъдството
Гл.3 Производство, развъдна дейност и ппедлагане на пазара на селскостопански животни,и др.
Чл.13. Производството обхваща дейностите, свързани с отглеждането, храненето и възпроизводствотона на селскостопански животни и с производството на животински продукти, предназначени за продажба
Ал.4. Животновъдните обекти, в които се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация, се определят като лично стопанство и собствениците им нямат право да предлагат на пазара произведените в обекта суровини и храни.
За въпроси и съдействие служителите от Отдел “Екология” са на разположение.
02/9067682, 02/9067683

Zaqvlenie

16:37 | 14.05.20 | Съобщения