История

  • Проектирането на Жилищен комплекс „Мла­дост“ е спечелено на конкурс през 1964 г. от колектив, ръководен от арх. Богдан Томалевски, в който участват арх. Ана Филипчева, арх. Ма­рия Илиева и арх. Христо Златев. Съгласно предвижданията за генералния план на София определеният жилищен район на бъ­дещия комплекс попада в югоизточната част на градската територия със северна граница магистралата София – Пловдив (6-ти киломе­тър), плавателният канал, с. Дървеница и улица 256.
  • Съгласно плановото задание процентът на монтажното строителство надминава 8%. Офор­мят се пет микрорайона с по около 7 500 жите­ли. Всеки микрорайон се изгражда от по две жилищни уедрени групи или четири жилищни подгрупи. Разположен на една от най-просторните и привлекателни крайград­ски територии комплексът създава възможност за прилагане на нови градоустройствени идеи за оптимална организация на жизнената среда, от нов тип, отговаряща на съвременните и бъде­щи изисквания на обитателите.
  • Първоначални­ят проект, наречен впоследствие „Младост – 1″ съдържа четири микрорайона, ясно обособени в композиционно отношение, разширението е в югозападна посока. Проектното решение от­чита реалните възможности на индустриалното производство и на механизираното изграждане на тогавашния етап на развитие.
  • Създадените архитектурни пространства реално отразяват не само нарасналите технически възможности, но и характера на терена. Съхранени са велико­лепните гледки към Витоша, умело подчертани чрез архитектурната композиция. Жилищни­ят комплекс „Младост“ е крупна реализация на съвременната архитектурно-градоустройстве­на и строителна практика. Неговите мащаби са непознати дотогава дори и за столичния град. Следващите етапи на разширение -„Младост“ 3 и 4 го превръщат в жилищен район с размери на голям град. Днес в района има над 400 жилищни блока.