Заповеди

З А П О В Е Д РД-06-353/09.12.2015г.

З А П О В Е Д

 

РД-06-353/09.12.2015г.

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО, чл.13-18 от
Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община
във връзка с постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № УТ-6602-226/03.12.2015г. от
НАГ, за провеждане на обществено обсъждане на проект за: „Подробен устройствен
план-изменение на план за регулация на обект: Трасе на Околовръстен път от м.
„Младост 4”, м. „Малинова долина-Околовръстен път”, м. „Околовръстен път –
Детски град”, м. „Горубляне” през м. „Германски ливади” до м. „Врана-Лозен –
Триъгълника”; план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, райони: „Младост”, „Витоша” и
„Панчарево”.

НАРЕЖДАМ:

I. Представянето на проекта да се състои на 16.12.2015г. от 18.00 ч. в читалище
„Виделина”, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 А.
II. Възраженията могат да се подават в деловодството на СО-район „Младост” в 14
дневен срок, считано от 17.12.2015г.
Становища постъпили след определения срок, не се разглеждат.
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани
предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други
варианти.
III. След представянето проектът ще се намира в СО-район „Младост”, отдел
„Устройство на територията и кадастър”
IV. Допълнителна информация по проекта, във времето за изготвяне на
становищата, ще се получава от длъжностните лица: арх. Росица Семова – началник отдел
„УТК”, арх. Цветинка Димитрова – главен експерт отдел „УТК”, инж. Марияна Недялкова
– главен експерт отдел „УТК” и инж. Радостина Харизанова- старши експерт отдел „УТК” ,
в СО-район „Младост”.
IV. Постъпилите възражения в срок до 07.01.2016г. да бъдат систематизирани от
комисия, назначена от Кмета на СО-район „Младост”, с отделна заповед, която да изготви
обобщаващ доклад.
V.Обществената дискусия да се проведе на 11.01.2016г. от 18:00ч. в читалище
Виделина, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 А, на която да се представи
обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.3 от Наредбата за реда и начина за
провеждане на обществено обсъждане.
Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Стефан Цанков
-Главен архитект на СО-район „Младост”.
По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол, който е
неразделна част от преписката по обществено обсъждане.
Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, в една
национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на
официалния уеб сайт на Столична община.

КМЕТ НА СО – РАЙОН “МЛАДОСТ”:

 

Д-р Цвета Авджиева:

16:57 | 09.12.15 | Заповеди