Заповеди

З А П О В Е Д РМЛ16-РД09-3/06.01.2016

З А П О В Е Д

 

РМЛ16-РД09-3/06.01.2016

 

(Регистрационен индекс, дата)

На основание чл. 46, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, раздел III от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания в Столична община, във връзка с чл. 12, т. 1 от ЗУЗ СО, чл. 62а, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и постъпило в СО-район “Младост” писмо с вх. № към УТ-6602-27-[3]/22.10.2015г. от НАГ

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе обществено обсъждане на: „Мотивирано предложение за изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват: УПИ I – “за озеленяване”, кв. 52, м. „Горубляне”, р-н „Младост”, гр. София, поземлен имот с идентификатор 68134.4085.9670 по КККР на р-н „Младост”, гр. София”.
I. Проектът да се изложи във фоайето на втория етаж, в сградата на районната администрация на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1.
II. Представянето на проекта да се състои на 21.01.2016г. от 16:00 часа в заседателната зала в сградата на районната администрация – на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, трети етаж.
III. Писмени становища могат да се подават в деловодството на СО-район „Младост” в 14 дневен срок, считано от 22.01.2016г.
Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения за промяна, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти.
Становища постъпили след 04.02.2016г. няма да бъдат разглеждани.
IV. Определям инж. Марияна Недялкова – главен експерт в отдел „УТК” и инж. Радостина Харизанова – старши експерт в отдел „УТК”, в СО-район „Младост”, да дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, стаи № 205 и № 214, в приемно време – вторник от 13:30 часа до 16:30 часа и четвъртък от 10:00 часа до 12:00 часа.
V. Постъпилите становища в срок до 04.02.2016г. вкл. да бъдат систематизирани от комисия, назначена от Кмета на СО-район „Младост”, с отделна заповед, която да изготви обобщаващ доклад.
VI. Обществената дискусия да се проведе на 10.02.2016г. от 16:00 часа в заседателната зала в сградата на районната администрация – на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, трети етаж, на която да се представи обобщаващият доклад на комисията по чл.16, ал.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществено обсъждане.
Обществената дискусия да се води под ръководството на арх. Стефан Цанков -Главен архитект на СО-район „Младост”.
По време на провеждане на дискусията да се води подробен протокол, който се прилага към документацията на образуваната преписка. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, в една национална електронна медия, във всички районни общински администрации и на официалния уеб сайт на Столична община.

КМЕТ НА СО – РАЙОН “МЛАДОСТ”:

 

Д-р Цвета Авджиева

17:00 | 06.01.16 | Заповеди