Заповеди

З А П О В Е Д

Заповед № РД-04-5221/ 25.04.2019 г. на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 8121 з-968/ 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи: Заповед_Пожарна безопасност

9:11 | 22.05.19 | Заповеди