По проект № BG16M10P002-5.003-0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ на следния линк: https://www.sofia.bg/opos е публикувано съобщение, във връзка с извършването на дейностите по демонтажа на старите отоплителни уреди на дърва и въглища по ускорен график, до 20.12.2023г.