Обществени поръчки

ОП-2017-11/31.07.2017 г. – Извършване на техническо и енергийно обследване на обекти от образователната структура на СО Район Младост

“Публично състезание” с предмет:

„Извършване на техническо и енергийно обследване на обекти от образователната структура на СО р-н „Младост” по 2 (две) обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и заснемане на сгради на следните обекти:

 1. 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3, ул.“Бъднина“ №1,
 2. ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40,
 3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3.
 1. Документация
 2. Решение
 3. Обявление
 4. Образци
 5. Приложения
 6. Решение за одобряване на обявление за изменение
 7. Разяснение на условията за обществената поръчка
 8. Протокол
 9. Покана за отваряне на ценовите оферти
 10. Протокол 2
 11. Протокол 3
 12. Доклад от работата на комисията
 13. Решение за класиране
 14. Договор по обособена позиция №1
 15. Договор по обособена позиция №2
 16. Обявление РМЛ17-ДИ05-213-5 /14.11.2017 г.
 17. Обявление за приключване на договор по ОП1 – публикувано на 22.02.2018 г.
 18. Обявление за приключване на договор по ОП2 – публикувано на 22.02.2018 г.

 

17:07 | 31.07.17 | Обществени поръчки