Новини

ОБЯВЛЕНИЕ: Издадена Заповед РМЛ21-РА50-23/25.11.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ21-РА50-23/25.11.2021г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) и изменение на план за улична регулация (ИПУР)  в следния териториален обхват:  УПИ IV-184 (ПИ с идентификатор 68134. 4094.5800) и контактни УПИ III-183, УПИ XIV-183, УПИ XVII-1484, УПИ XXII „за коо“ и УПИ XVIII „за трафопост“, кв. 2, м. „в.з. Американски колеж – I-ва част“ и улица между о.т. 13 – о.т. 14 и о.т. 15а, район „Младост“ – Столична община.