Обявление по ЗУТ

Издадена Заповед РМЛ22-РА50-22/26.07.2022г.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ22-РА50-22/26.07.2022г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ VI-2349 (ПИ с идентификатор 68134.4094.814 по КККР), контактен УПИ VII -2349, кв. 10 и улица от о.т. 41 до о.т. 40а, м. „в.з. Американски колеж – I-ва част“, район „Младост“, гр. София.