Обявление по ЗУТ

Издадена Заповед РМЛ23-РА50-13/11.07.2023г.

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ23-РА50-13/11.07.2023г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ XX-566 /ПИ 68134.4087.5302 по КККР/ и контактни УПИ III-572 и УПИ IV-572, кв. 31, м. „Горубляне“, район „Младост“ СО.