Обявление по ЗУТ

Издадена Заповед РМЛ23-РА50-18/18.08.2023г. 

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед РМЛ23-РА50-18/18.08.2023г. на Главен архитект на район „Младост“ СО, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ XIV-78, кв. 94, м. „Горубляне“, район “Младост“ на СО и контактни УПИ XIII-79 и УПИ XV-77.