О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Младост“ на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РМЛ21-РА50-24/23.12.2021г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се разрешава изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ ХVI-511 и контактни УПИ XVII-510 и УПИ XXII-511а от кв. 53, м. „Горубляне“, район „Младост“ на СО

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ по реда на 124б, ал. 2 от ЗУТ пред Административен съд – София град. Жалбите се подават в район „Младост“ на СО и се изпращат в Административен съд – София град от отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ на район „Младост“ на СО.