Съобщения

Издадено разрешение за строеж на “БТК” ЕАД

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 26/04.06.2020г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни  с честотен обхват 900/1800/2100 MHz  на  “БТК” ЕАД № SF1392_E “, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4091.594, сграда/СОС с идентификатор 68134.4091.594.6, УПИ VIII – 594, кв. № 10, м. “Младост 2”, административен адрес: гр. София, кв./ж.к. Младост 2, бл.240, район „Младост“ СО, приложение към което е писмо изх.№ 14598-16/02.01.2020г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.214.

11:34 | 11.06.20 | Съобщения