Съобщения

Издадено Разрешение за строеж № Б-16/15.06.2017г. за обект: “Уличен водопровод ф110мм ПЕВП по ул.“Слънчоглед“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИБ” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-16/15.06.2017г. от началник отдел „ИИБ” на район „Младост” за обект:
“Уличен водопровод ф110мм ПЕВП по ул.“Слънчоглед“ (о.т.172=90а-о.т.173=91б) от връзка със съществуващ водопровод ф110мм ПЕВП при о.т.172=90а до СВО за УПИ I-788, кв.1е, м. „Младост-2“, СО-район „Младост“, гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № 12254/15.12.2016г. от Директора на РИОСВ – София.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

Вижте съобщението: Съобщение за Разрешение за строеж № Б-16/15.06.2017г

11:54 | 15.06.17 | Съобщения