СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 58/23.11.2021г за обект: Преустройство на приемо-предавателна станция №1195, с честотен обхват 900/1800/2100MHz“, находящ се в сграда/СОС с идентификатор 68134.4084.326.1, УПИ II, кв № 4, м. Ж.К. ГОРУБЛЯНЕ, район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ж.к. Експериментален, бл./сграда 43, вх. А, приложение
към което е писмо изх№12342-6661/20.07.2021г на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ст.208.