Съобщения

Издадено разрешение за строеж

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж 28/10.06.2020г. на Главен архитект на СО – р-н “Младост”  за обект:

„Сграда със смесено предназначение и подземен гараж “, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6112, УПИ VI, кв № 5, м. “МЛАДОСТ – 1”, район Младост, приложение към което е писмo с изх. № 1275-1459/11.03.2019г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.209.

11:29 | 11.06.20 | Съобщения