Съобщения

Издадено разрешение за строеж

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 30/16.06.2020г. за обект: „Преустройство  на приемо-предавателна станция №1257, находяща се в         сграда с идентификатор 68134.4093.1206.2, кв.“Горубляне“, административен адрес: ул.“Георги Белов“ № 2, район „Младост“ СО, приложение към което е писмо изх.№ 1159-1315/12.03.2020г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.214.

10:00 | 22.06.20 | Съобщения