Обявление по ЗУТ

Издадено Решение № 430 по протокол № 78 от 15.06.2023 г.на Столичния общински съвет

Район „Младост“- Столична община на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесионалния кодекс във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 430 по протокол № 78 от 15.06.2023 г.на Столичния общински съвет се допуска поправка на очевидна фактическа грешка в табличната част на плана за регулация и застрояване на м. ЖГ Камбаните – Младост 4, район „Младост“, одобрен с Решение № 253 по протокол № 17 от 31.05.2012г. на СОС по реда на чл. 16 от ЗУТ, както следва: В таблица „Имоти в обхвата на зоната по чл. 16 от ЗУТ“: За ПИ с идентификатор 68134.4090.478 в колона „Редуцирана площ“ вместо „2612,7 кв. м“ да се чете „2888,6 кв. м“; в колона „Процент на редукция“ вместо „25%“ да се чете „17,08%“. За ПИ с идентификатор 68134.4090.488 в колона „Редуцирана площ“ вместо „112,5 кв. м“ да се чете „124 кв. м“; в колона „Процент на редукция“ вместо „25%“ да се чете „17,08%“. За ПИ с идентификатор 68134.4090.1357 в колона „Редуцирана площ“ вместо „9885 кв. м“ да се чете „10 263 кв. м“; в колона „Процент на редукция“ вместо „25%“ да се чете „22,13%“. В таблица „УПИ в обхвата на приложението на чл. 16 от ЗУТ“: За кв. 33, УПИ II-478, 488 – ,,за жс, тп, озеленяване и пг“, в колона „Начална площ на имотите“ вместо „4018 кв. м“ да се чете „3633,6 кв. м“, в колона „Коефициент на редукция“ вместо „25%“ да се чете „17,08%“. За кв. 35, УПИ III-1357 – ,,за училище“, в колона „Начална площ на имотите“ вместо „12 076 кв. м“ да се чете „12 118,9 кв. м“, в колона „Коефициент на редукция“ вместо „25%“ да се чете „22,13%“. За кв. 39, УПИ IX-1357 – ,,за детска площадка и пг“, в колона „Начална площ на имотите“ вместо „1104 кв. м“ да се чете „1060,7 кв. м“, в колона „Коефициент на редукция“ вместо „25%“ да се чете „22,13%“. 

Решението е неразделна част от Решение № 253 по протокол № 17 от 30.05.2012 г. на Столичния общински съвет. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването. 

Жалбите се подават в Район „Младост“, адресирани до Административния съд – София–град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община..

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 61/18.07.2023г., стр. 69