Обявление по ЗУТ

Издадено Решение № 442 по протокол № 78 от 15.06.2023г. на Столичния общински съвет

Район „Младост“-Столична община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 442 по протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т. 31а и о.т. 30 и откриване на задънена улица от о.т. 31в до о.т. 31г; ИПР за УПИ IX-170 и създаване на нови УПИ IX-769 – „за жс“ и УПИ XXXII-769 – ,,за жс“, по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 68134.4094.769 и наложеното от това изменение на границите със съседни УПИ X-165, УПИ Xa-165, УПИ XXIV-1518 и УПИ XXV-1519 и план за застрояване на нови УПИ IX-769 – ,,за жс“, и УПИ XXXII-769 – ,,за жс“, кв. 5, м. В. з. Американски колеж I част, район „Младост“. 

Решението и проектите са изложени в Район „Младост“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. 

Жалбите се подават в Район „Младост“, адресирани до Административния съд – София-град, и се изпращат в съда от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник в бр. 61/18.07.2023г., стр. 70