Съобщения

Изменение на плана за регулация на УПИ III-225,397,464, кв. 24В, м. „Младост-4”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РМЛ18-РА50-6/02.07.2018г. на Главния архитект на район „Младост” на СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

Изменение на плана за регулация на УПИ III-225,397,464, кв. 24В, м. „Младост-4”, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4089.736 по КККР на район „Младост”, гр. София.

 

11:25 | 04.07.18 | Съобщения