Съобщения

Изменение на плана за регулация на УПИ XI-3120,3122-„за склад и безвредно производство”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РМЛ18-РА50-8/02.07.2018г. на Главния архитект на район „Младост” на СО, с която се разрешава устройствена процедура – изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в следния териториален обхват:

Изменение на плана за регулация на УПИ XI-3120,3122-„за склад и безвредно производство”, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4092.9914 и УПИ XII-3120-„за склад и чисто производство”, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4092.3120, за обединяването им в нов УПИ XI-9914,3120-„за склад, офиси, чисто производство и автосервиз”, кв. 3, м. НПЗ „Изток”, п.з. „Горубляне”, район „Младост”, гр. София.

Изменение на плана за застрояване на УПИ XI-3120,3122-„за склад и безвредно производство” и УПИ XII-3120-„за склад и чисто производство”, като се спазват устройствените параметри на зоната.

11:29 | 04.07.18 | Съобщения