Съобщения

Изменение на плана за регулация на: УПИ IV-2349

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед №РМЛ18-РА50-7/02.07.2018г. на Главния архитект на район „Младост” на СО, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват:

Изменение на плана за регулация на: УПИ IV-2349, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4094.815, УПИ V-2348, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4094.816 , УПИ VIII-181, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4094.5603 , УПИ VII-2350, представляващ поземлени имоти с идентификатори 68134.4094.818 и 68134.4094.819, УПИ VI-2349, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4094.814 и УПИ VII-2349, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4094.813, кв. 10, м. „в.з. Американски колеж – I част”, район „Младост”, гр. София.

 

11:26 | 04.07.18 | Съобщения