Обществени обсъждания

Изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII

Столична община – район „Младост“, организира представянето на мотивирано предложение за проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VII, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.2048 от кв.1, м. „Цариградско шосе – Караулката“, район „Младост“ на СО.

Представянето на проекта ще се състои на 07.03.2022г. от 18.30 часа в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX на интернет адрес:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me9ec1504a7246a15e2875cc6116472d9

Писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 21.03.2022г. включително, в деловодството на СО – район „Младост“ или по електронна поща office@mladost.bg.

Проектът е публикуван на интернет страниците на Направление „Архитектура и градоустройство“, на официалната интернет страница на Столична община – район „Младост” и е поставен на информационното табло в сградата на районната администрациия на адрес: район „Младост“ – ж.к. Младост 3, ул. “Свето Преображение” № 1.

 

АНАЛИЗ НА ЗАСЕНЧВАНЕ