Обявление по ЗУТ

Изместване на електронна съобщителна мрежа на “БТК” ЕАД, преминаваща през УПИ VI, кв. 5, м. ж.к. „Младост 1

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „Устройство на територията и кадастър” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 49/16.10.2017г. на главния архитект на район „Младост” за обект: „Изместване на електронна съобщителна мрежа на “БТК” ЕАД, преминаваща през УПИ VI, кв.5, м. ж.к. „Младост 1“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.618; 68134.4082.108; 68134.4082.189, м. ж.к. „Младост 1“, район „Младост“, по плана на гр.София, административен адрес: гр.София, ул.„Д-р Стоян Чомаков“, приложение към което е писмо изх.№ 26-00-9709/29.09.2016г. на Директора на РИОСВ–София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО – район „Младост”, ул.”Св. Преображение” №1, ет.2, ст.210.

12:11 | 16.10.17 | Обявление по ЗУТ