Инвестиционното намерение за преустройство и модернизиране на телекомуникационно съоръжение на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, находящо се върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4082.268.1 по КК и КР на гр. София, УПИ Ш-268 „за поща“, кв. 7, м. „Младост 1“ по плана на гр. София, р-н „Младост“

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}