• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
  • 02/9067 600

Инвестиционни предложения

Инвестиционното намерение за преустройство и модернизиране на телекомуникационно съоръжение на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, находящо се върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4082.268.1 по КК и КР на гр. София, УПИ Ш-268 „за поща“, кв. 7, м. „Младост 1“ по плана на гр. София, р-н „Младост“

От „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, гр. София , ул. „Кукуш” № 1, ЕИК131468980, представлявано от Александър Василев Димитров – Главен Изпълнителен Директор,

Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги.

С оглед на ефективното развитие на мрежата на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД и необходимостта от своевременно подобрение на телекомуникационната инфраструктура в района на гр. София, Ви уведомяваме за инвестиционното намерение за за преустройство и модернизиране на телекомуникационно съоръжение на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, находящо се върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4082.268.1 по КК и КР на гр. София, УПИ Ш-268 „за поща“, кв. 7, м. „Младост 1“ по плана на гр. София, р-н „Младост“ – Столична община.

Уведомяваме Ви, че фирма „МОБИЛТЕЛ” ЕАД има следното инвестиционно предложение:
Преустройство на съществуваща базова станция SOF0247.A004 “Mladost” с честотен обхват 900-2100MHZ на “Мобилтел” ЕАД

Строежът представлява преустройство на съществуваща базова станция находяща се върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4082.268Л по КК и КР на гр. София, УПИ Ш-268 „за поща“, кв. 7, м. „Младост 1“ по плана на гр. София, р-н „Младост“ -Столична община. Преустройството се състои в подмяна на антените с друг тип и подмяна на технологичното оборудване с нов тип оборудване.

Обектът оказва незначително въздействие върху околната среда и съгласно чл. 81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда не подлежи на екологична оценка на въздействието върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. След пускането на базовата станция в пробна експлоатация, обектът подлежи на санитарен контрол чрез практически измервания за проверка на плътността на мощностите на електромагнитните полета, съгласно изискванията на чл.9, ал.2 от Наредба № 9 от 14.03.1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда.
С уважение,

Петър Петров

Пълномощник на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД тел: 0882 881 961

Оригинален документ: Обява

16:24 | 01.06.18 | Инвестиционни предложения