• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00

Инвестиционни предложения

Инвестиционното намерение за строителство на телекомуникационно съоръжение приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД № SF5932, гр. София, ул. ” Младост 4, бл. 457

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА От “БТК ” ЕАД, гр.София, бул. Цариградско шосе №115И, ИН по ДДС BG831642181, ЕИК 831642181

Пълен пощенски адрес: гр.София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе №115И

Дружеството изгражда, експлоатира и поддържа, обществена клетъчна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национален обхват, чрез която се предоставят далекосъобщителни услуги.

С оглед на ефективното развитие на GSM/UMTS мрежата на “БТК“ ЕАД и необходимостта от своевременно подобрение на телекомуникационната инфраструктура в района на общ.София Ви уведомяваме за инвестиционното намерение за строителство на телекомуникационно съоръжение на “БТК” ЕАД находящо се с АДРЕС: гр. София, ул. ” Младост 4, бл. 457”

Уведомяваме Ви, че фирма “БТК” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД № SF5932

Обектът оказва незначително въздействия върху околната среда и съгласно чл. 81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда не подлежи на екологична оценка на въздействието върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и ползването на строежа. След пускането на базовата станция в пробна експлоатация, обектът подлежи на санитарен контрол чрез практически измервания за проверка на плътността на мощностите на електромагнитните полета, съгласно изискванията на чл.9, ал.2 от Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда.
С уважение,

Андон Абрашев Пълномощник на “БТК”ЕАД

Адрес и тел. За контакти:

Гр. София, жк.Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 12А, ет.1 „Телелинк“ ЕАД, 0882 881 954

Оригинален документ: Обява

17:18 | 28.05.18 | Инвестиционни предложения