Инвестиционни предложения

Инвестиционно намерение за вътрешно преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда на МБАЛ Света Анна

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
МБАЛ „Света Анна София“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Моллов“ № 1, БИК 130367715, с Представител Славчо Близнаков Пълен пощенски адрес: гр. София, район Младост, ул. „Димитър Моллов“ № 1 Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0879 885 801 Лице за контакти: Тома Урдев

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

Спешно отделение (СО) – Вътрешно преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда на МБАЛ Света Анна – София АД в УПИ V-за болница, кв. 13, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 68134.4082.653, м. “Район Младост 1”. район Младост. Столична Община

Резюме на предложението:
Настоящият проект е изготвен в рамките на Етап 2 на проект „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“, предмет на Договор за услуга № РД-11-278/17.08.2016 г., сключен между Министерство на Здравеопазването и ДЗЗД „Регионална здравна инфраструктура“.
Сградата на СО – Света Анна е разположена в североизточната част на УПИ V, кв. 13, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 68134.4082.653, м. “Район Младост 1”, район Младост и при свободно застрояване. Отделението е разположено на първи етаж, в архитектурна свързаност с лечебното заведение за болнична помощ.

В имота не се предвижда ново основно или допълващо застрояване.
Предмет на проекта е привеждането на Спешно отделение (СО) – МБАЛ – Света Анна /III ниво на компетентност/ в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт “Спешна медицина”, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 86/27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. и Техническата спецификация на Възложителя чрез преустройство на помещения от първи етаж от сграда на съществуващата болница МБАЛ – Света Анна, използвани за нуждите на спешна медицинска помощ.

Площта на преустройството е 289.00 m2, от които:
■ 202.00 m2 – на първи етаж;
■ 87.00 m2 – на сутеренен етаж.

В имота не се предвижда ново основно или допълващо застрояване.

CO – УМБАЛ – Света Анна е от III ниво на компетентност, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
За проектирания обект, по данни на Възложителя, се предвиждат 72 работни места за екипи, работещи на смени. Съгласно актуалната нормативна база в CO III ниво на компетентност трябва да се обособи клинико-терглевтична и консултативна зона (зала за триаж, зала за ресусцитация /шокова зала/, зала за преглед/спешна терапия с пост с легла, зала за диагностично уточняване и наблюдение, зона/кабинети за консултации за пациенти с минимални увреди за бързо проследяване, помещение за изолация/ деконтаминация, консултативен кабинет/мениджмънт на психиатрични случаи/ и манипулационни/процедурни зали/зона/пост/), зона за посетители (централно фоайе, чакалня за пациенти със санитарен възел), зона за персонал (помещения за почивка и хигиена) и административна зона, със съответните прилежащи сервизни помещения и складова зона
В СО – Света Анна съществуващата клинико-терапевтичната зона отговаря на медицински стандарт “Спешна медицина” и не е обект на настоящия проект. Съществуващата административна зона и зона за персонал, както и коридора към административната зона не отговарят на стандарта. За привеждането към изискванията на стандарта е предвидено преустройство на помещения от сградата, където се разполагат зоната за администрация, санитарните възли за посетители и спомагателни, обслужващи помещения и коридор към административната зона. На сутеренно ниво от сградата се обособява съблекалня за персонал с душове и тоалетни.
Транспортното обслужване: Автомобилният достъп до имота се осъществява от североизток, чрез градската пътна мрежа. Не се предвижда обособяване на нови паркоместа.

Достъпът не е контролиран и пространството е обществено достъпно.
Достъпът за амбулаторни и тролейни пациенти е от покрит вход от югоизток.
Отопление: Сградата се отоплява с централно отопление на ТЕЦ и е присъединена към топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ АД.
Електрозахранване: Електрозахранването на обекта е обезпечено от съществуващи електропроводни линии в близост до имота.
Водоснабдяване: Водоснабдяването на обекта се осъществява от съществуващо сградно водопроводно отклонение.
Отвеждане на отпадъчни води: Отвеждането на отпадни води се осъществява от съществуващо сградно канализционно отклонение.
Не се предвижда използване на взрив.

За контакти:
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ПГ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
СО-район „Младост“, ж.к „Младост“ 3, ул “Св.Преображение“ № 1
e-mail:  в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС – един брой на хартиен и два броя на електронен носител;
2. Част Б – за инвестиционни предложения (в съответствие с изискванията на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми , проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони (ПМС №201/2007 г. ДВ бр.73/2007 г.);

Документи: Обява

20:09 | 20.03.18 | Инвестиционни предложения