Съобщения

Инвестиционно намерение за „Изграждане на временен паркинг в ПИ с идентификатор №68134.4085.1283 в м. Горубляне

ОБЯВАдо заинтересованите лица и общественост2120

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.)
„НЮ ЕСТЕЙТС“ ООД, гр. София
СЪОБЩАВА
на засегнатото население че има инвестиционно намерение за „Изграждане на временен паркинг в ПИ с идентификатор №68134.4085.1283 в м. Горубляне, район Младост, Столична община, гр. София“
За контакти и становищаог страна на възложителя:
инж. Любен Цанков, тел. +3592 8689188, E-mail lic@tu-sofia.bg, пощ. адрес: 1756 София, бул. „Климент Охридски” № 8, ТУ София МТФ, III блок, каб. 3414.

Документ: Обява

11:34 | 20.04.18 | Съобщения