• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Съобщения

Инвестиционно намерение за укрепване на изкоп на високоетажна сграда със смесено предназначение “Гранд Каньон”

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми съграждани,

 

Информираме Ви, че “ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ” ЕАД има инвестиционно предложение „Гранд каньон парк” и „Гран каньон сгради” в УПИ III-6153,6137, кв. 2, м. „Младост III”, р-н Младост, Столична община, РИОСВ-София е издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с N СО-162-ПР/2015 г., с което е преценено да не се извършва ОВОС.

Настоящата преработка на Технически проект на Гранд Каньон – Сгради със с смесено предназначение е за УПИ III – 6137, 6153, кв. 2, м. Младост 3, р-н Младост, гр. София.

Преработката по време на строителството касае промяна в начина на укрепване на изкопа, разработен като технически, за изграждането на високоетажната сграда хипотезата на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, състояща се в следното:

  • Одобряване на технически проект за отводняване на строителен изкоп;
  • Премахване на шпунтови стени от проекта за укрепване на изкопа;
  • Премахване на шлицови стени в границата между УПИ III-6137,6153- за озеленяване, маг., КОО и офиси и граничещите на север имоти предвидени за изграждане на улица;
  • Оптимизиране на предвиденото пилотно фундиране касаещо кула ТЗ;
  • Проектиране на рампа за извозване на строителните отпадъци в съседни УПИ I-247, II-за озеленяване, III-248, IV-20,658 (ПИ с идентификатор 68134.4083.6206), собственост на Възложителя;
  • Укрепване на предвидената рампа за извозване на земни маси във връзка с голямата дълбочината на предвидения изкоп;
  • Промените ще бъдат отразени в нов ПБЗ.

Предвидените променим засягат само единствено част „Конструкции – укрепване на изкоп” и не се отразяват на ситуирането и обема на сградата, както и на разпределенията, разрезите, фасадите и височините на сградата. В останалата си част инвестиционното предложение остава не променено от оцененото в решение с N СО162ЧПНР/2016г. на РИОСВ-София.

В 14-дневен срок може да подадете писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
За въпроси и повече подробности: Даниел Илиев – 0879 34 49 99, представител на „Гаранти-Коза България“ ЕАД

25.01.2018г.                                                             Район „Младост“, СО

14:10 | 25.01.18 | Съобщения