Съобщения

Инвестиционно предложение за изграждане и инсталиране на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД – 8Р1379 върху покрива на сграда в София, „Младост 4”, бл. 403, вх. 5

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и дои.)

“БТК”ЕАД, гр. София 1784, община Столична, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” №115И, ЕИК 831642181

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане и инсталиране на приемо – предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД – 8Р1379 В “MLADOST BADNINA”, находяща се върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4089.453.2 в гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл. 403, вх. 5, район Младост-СО.

Целта на изграждане на приемо – предавателна станция за глас и/или данни е за осъществяване на далекосъобщения на територията на Република България. За да се изгради мрежата е нужно да се изградят съвкупност от мобилни централи, приемно – предавателни станции (ППС), контролери на ППС, информационни бази данни и устройства за употреба от крайните клиенти (мобилни телефони). Целта на всички тези устройства е да се осъществи пренос, предаване и приемане на сигнали и съобщения посредством радиовълни. Освен основната дейност системата дава възможност за предоставяне на допълнителни услуги .в сферата на телекомуникациите.

Строително – монтажните работи на SF1379 B „MLADOST BADNINA” ще се извършат върху покрива на сграда с идентификатор 68134.4089.453.2 в гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл. 403, вх. 5, район Младост- СО. Обектът включва монтаж на нови радиочестотни (RF) антени, една радиорелейна (MW) антена и технологично оборудване.

За контакти: Велизар Мартулков, 02 489 49 02, 0884 752 137, office@lupo-bg.com, ПК 1715, гр. София, бул. Ал. Малинов 85, ет. 5, оф. 16
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, бул. Цар Борис III №136, email: riosv@reiw-sofia.org

Документ: Обява БТК ЕАД

15:48 | 22.11.17 | Съобщения