• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за изграждане на “Сграда за обществено обслужване с магазин, офиси, подземен гараж…”

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г. изм. и доп.) от Красимир Цонов Петков, управител на „ЕВРО ИНН” ООД Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. София, р-н „Младост”, ул „Васил Радославов “, бл.6 (сграда Спорт депо), ет.З

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С МАГАЗИН, ОФИСИ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ПОДЗЕМЕН ТРАФОПОСТ”

Местонахождение: УПИ Х1-1351, поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1351 от кв.1 на местност “Цариградско шосе – Караулката “, р-н „Младост”, гр. София

За контакти: инж. Пламен Кирилов гр. София, ул.”Николай Лилиев” №11, партер, офис на „ПСК консулт инженеринг” ЕООД, тел. факс: 02/9631460, мейл: psk_konsult@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, email: riosv@riosv-sofia.org

Документ: Обява за инвестиционно предложение

15:48 | 01.12.17 | Инвестиционни предложения