Съобщения

Инвестиционно предложение за изграждане на “Външно топлозахранване и абонатна станция на Бизнес Парк София Сграда 15”

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извъЧршване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Младост”, ж.к. „Младост-4”, Бизнес парк София N0 1, Сграда 1, вх. А, ет. 4, ЕИК 121891804, представлявано от Управителя Христо Ясенов Москов

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Външно топлозахранване и абонатна станция на Бизнес Парк София, Сграда 15” УПИ I – 542, кв.24, м. „Младост 4”, гр. София, комплекс “Бизнес Парк София”

Лице за контакти: Марина Грозданова Телефон: 0888 150 982 email: marina@mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, email: riosv@riew-sofia.org и в р-н „Младост” СО, „Младост“ 3, ул. „Св. Преображение“ №1

 

Документи: Обява за изграждане на “Външно топлозахранване и абонатна станция на Бизнес Парк София”

17:55 | 11.12.17 | Съобщения